රෝහලේ/වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
නාවලපිටිය මූලික රෝහල දිඹුල පාර,නාවලපිටිය  054 22 22 261
නාවලපිටිය නර්සින්  හෝම්    054 21 11 111
සෙන්ටාරා ෆැමිලි කෙයාර් දිඹුල පාර,නාවලපිටිය  054 22 22 580
     
     
     
     

News & Events

10
Sep2018
ලෝක ළමා දිනය -2018

ලෝක ළමා දිනය -2018

ලෝක ළමා දිනය -2018

28
Aug2017
පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

Scroll To Top