දුම්රිය ස්ථානයේ නම දුරකථනඅංකය
නාවලපිටිය දුම්රිය ස්ථානය 054 22 22 271
උලපනේ දුම්රිය ස්ථානය 081 23 52 671
හැටන්  දුම්රිය ස්ථානය 051 22 22 271

News & Events

10
Sep2018
ලෝක ළමා දිනය -2018

ලෝක ළමා දිනය -2018

ලෝක ළමා දිනය -2018

28
Aug2017
පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

පස්බාගේ කෝරළේ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

Scroll To Top